Xem bản đồ

Chi tiết bài viết

NHÓM GIẢI PHÁP MANG TÍNH CHẤT ĐỊNH HƯỚNG GÓP PHẦN XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở TỈNH ĐẮK NÔNG

SOME SOLUTIONS FOR ORIENTATION OF POVERTY ALLEVIATION PROGRAMMES FOR INDIGENOUS POPULATION IN DAK NONG PROVINCE

Tác giả: NGUYỄN PHƯỚC TÀI (tác giả chính); VŨ KIM ĐIỀM, NGÔ THỊ THANH VÂN (Đồng Tác giả)

Tóm tắt:
Xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ cơ bản, liên tục trong quá trình phát triển kinh tế Việt Nam. Xóa đói giảm nghèo được nhìn nhận dưới nhiều góc độ: một quốc gia, vùng lãnh thổ, một bộ phận dân cư… Bài viết tập trung vào nghiên cứu xóa đói giảm nghèo cho bộ phận đồng bào dân tộc ít người tại tỉnh Đắk Nông dưới góc độ kinh tế chính trị từ năm 2005 đến năm 2015. Thông qua việc tìm hiểu thực trạng đói nghèo trong những năm gần đây và đề ra một số nhóm giải pháp cụ thể thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng.
Abstract:
Poverty alleviation is a basic target, consecutively emphasized in the progress of economic development of Vietnam. Poverty alleviation has been recognized through various dimentions: a nation, a territory, or a population. This paper aims to concentrate on researching of alleviation poverty programmes for rural indigenous population in Dak Nong Province from 2005 to 2015 through the lens of political economy. By studying the practice of poverty alleviation recently, this paper tends to build some detail solutions to promote the process of industrialization and modernization of Dak Nong province, and the country as a whole.
Xem bản đồ
Thông tin tham quan, du lịch
Ẩm thực Kon Tum
Thông tin lưu trú
top