Xem bản đồ

Chi tiết bài viết

NGUỒN NHÂN LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở TÂY NGUYÊN

HUMAN RESOURCES FOR SOCIAL – ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CENTRAL HIGHLANDS

Tác giả: Nguyễn Hữu Lợi

Tóm tắt:
Bài báo này phân tích thực trạng nguồn nhân lực của các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyê. Các tiêu tiêu chí được phân tích như dân số, mật độ dân số, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động, phân chia theo giới tính, khu vực địa lý, trình độ chuyên môn kỹ thuật, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm… trong giai đoạn 2011-2015 dựa trên các số liệu công bố của Tổng cục Thống kê. Trên cơ sở đó, đề xuất nhóm các giải pháp cơ bản nhằm phát triển nguồn nhân lực nhằm phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên đến năm 2020.
Abstract:
This paper analyzes the current situation of human resources of the provinces in the Central Highlands. The analysis criteria including population, population density, the percentage of population in working age, gender, geographic region, technical qualifications, unemployment rate and underemployment rate, etc in the period of 2011-2015 are based on the figures released by the General Statistics Office. On this basis, the basic group of solutions is proposed to develop human resources for social - economic development in the Central Highlands by 2020.
Xem bản đồ
Thông tin tham quan, du lịch
Ẩm thực Kon Tum
Thông tin lưu trú
top