Xem bản đồ

Chi tiết bài viết

Quyết liệt đẩy mạnh, phát triển đồng bộ công nghiệp Bô-xít - alumin - nhôm - khâu đột phá quan trọng thúc đẩy Tây Nguyên cất cảnh

Enhancement the comprehensive development of bauxite - alumina - aluminum - the important breakthrough that promotes the development of the Highlands

Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Nga

Tóm tắt:
Bài báo luận bàn về sự cần thiết đẩy mạnh phát triển đồng bộ công nghiệp bô xít – alumin – nhôm ở Tây Nguyên với vai trò như một khâu đột phá quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tây Nguyên. Nội dung bài báo gồm 4 phần chính. Trong phần mở đầu cung cấp một cái nhìn tổng hợp về bối cảnh và tình hình công nghiệp bô xít - alumin - nhôm Việt Nam và thế giới, chủ yếu chỉ rõ tiềm năng, thuận lợi và khó khăn, thách thức làm nền tảng cho những phần sau. Tiếp theo là bàn luận và nhận thức vấn đề, từ đó đề xuất định hướng phát triển đồng bộ công nghiệp bô xít - alumin - nhôm ở Tây Nguyên theo hướng hiện đại với lộ trình gồm 3 giai đoạn chính. Trong phần cuối cùng nêu những giải pháp lớn để thực hiện định hướng phát triển đã đề ra nhằm biến “giấc mơ nhôm Việt Nam” thành hiện thực.
Abstract:
The paper discusses on the necessity of the comprehensive development of bauxite – alumina – aluminium of the Highland with as an important breakthough for the socio – economic development in the area. There are 4 main parts of the paper. The introduction provides an overview of background and the status quo of Vietnamese and global bauxite – alumina – aluminium industry with the potential, convenience and challenges. These are the fundamentals for the following parts of the paper. The discussion focuses on the awareness of the development of the industry. Orientation of the comprehensive development of the industry under modern concept is mentioned with the routin of 3 major periods. The last section of the paper is the introduction of main solutions for the development of the aluminium industry in Vietnam.
Xem bản đồ
Thông tin tham quan, du lịch
Ẩm thực Kon Tum
Thông tin lưu trú
top