Xem bản đồ

Chi tiết bài viết

Thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bình Định – bài học kinh nghiệm rút ra và giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tác giả: Hoàng Hương

Tóm tắt:
Bài viết đề cập đến hiện trạng thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. Từ những thành tựu về thu hút cũng như những hạn chế của thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Bình Định kết hợp với hiện trạng phát triển kết hợp với hiện trạng phát triển các KCN trên địa bàn Kon Tum để rút ra các bài học kinh nghiệm và giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Abstract:
Xem bản đồ
Thông tin tham quan, du lịch
Ẩm thực Kon Tum
Thông tin lưu trú
top