Xem bản đồ

Chi tiết bài viết

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Nguyên và vai trò của hợp tác xã

Developing high-tech agriculture in the central Highlands and the role of cooperatives

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Chi

Tóm tắt:
Hầu hết các nước có nền khoa học công nghệ phát triển và có phong trào hợp tác xã phát triển đều khẳng định hợp tác xã nông nghiệp có vai trò chủ đạo trong việc cung ứng vật tư nông nghiệp, bao tiêu và tiếp thị sản phẩm cho người nông dân. Vai trò cung ứng vật tư, chế biên và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân đã trở thành công cụ đắc lực và hữu hiệu cho thành viên hợp tác xã, người nông dân yên tâm sản xuất, đồng thời tạo ra vòng tròn khép kín giữa người sản xuất - hợp tác xã - thị trường. Tuy nhiên, ở Tây Nguyên, hầu hết các hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tuy thực hiện hoạt động cung cấp vật tư nông nghiệp, chế biến và tiêu thụ, tiếp thị sản phẩm nông sản nhưng vẫn còn rời rạc, cầm chừng nên không có sức cạnh tranh cao dẫn đến tâm trạng chung của thành viên hợp tác xã, người nông dân “khi được mùa thì rớt giá và chịu cảnh bị tư thương ép giá. Vì vậy, bài viết khẳng định thêm vai trò đúng nghĩa của hợp tác xã nông nghiệp đồng thời phát huy vai trò đó trong định hướng phát triển công nghệ cao tại Tây Nguyên thấy rõ những thách thức mà nông nghiệp Tây Nguyên đang phải đối mặt.
Abstract:
For most of the countries with the scientific and technological development, the cooperative movement have confirmed development of agricultural cooperatives have a key role in the supply of agricultural materials, consumption and marketing of products for farmers. Role supply of materials, processing and marketing of products for farmers has become an effective tool for effective and cooperative members, farmers assured production, while creating a closed circle between producers - cooperatives - market. However, in the Central Highlands, activities of providing agricultural materials, processing and marketing, product marketing of agricultural products of most of the agricultural cooperatives, cooperative agricultural services are still discrete, lack of competition and suffering from price pressure’ traders. Therefore, the article confirms the true role of agricultural cooperatives and to promote their role in the high-tech development in the Highlands in the challenges that agriculture in the cenral Highlands facing.
Xem bản đồ
Thông tin tham quan, du lịch
Ẩm thực Kon Tum
Thông tin lưu trú
top