Xem bản đồ

Chi tiết bài viết

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ ĐẾN PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÙNG TÂY NGUYÊN

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF ECONOMIC INTEGRATION TO THE AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN THE CENTRAL HIGHLANDS

Tác giả: Bùi Thị Thu Hằng

Tóm tắt:
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã và đang tác động đến mọi đối tượng, ngành nghề, vùng miền trong cả nước. Ngành nông nghiệp vùng Tây Nguyên cũng không nằm ngoài quy luật trên. Bài viết này tập trung phân tích các cam kết liên quan đến nông nghiệp trong AEC, các FTA thế hệ mới (EVFTA, TPP), từ đó chỉ rõ các cơ hội và thách thức do chúng mang lại. Hội nhập kinh tế làm gia tăng cơ hội mở rộng thị trường, đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường cơ hội tiếp cận vốn và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên hội nhập cũng tạo ra không ít thách thức về áp lực cạnh tranh, rào cản kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và thu hút đầu tư. Từ đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị để ngành nông nghiệp vùng Tây nguyên có thể tận dụng tối đa thời cơ, hạn chế tối thiểu các thách thức, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Abstract:
International economic integration of Vietnam has impacted on all its subjects, industries and regions. Agricultural sector of the Central Highlands is not an exception to the above rule. The paper focucs on analysing the content of AEC and the new generation of FTAs, including EVFTA and TPP regarding opportunities and challenges that they bring to Vietnam’s agricultural sector. Economic integration increases the opportunity to expand the market, accelerate agricultural restricting process, access capital and apply of advanced science and technology. Economic integration, however, also creates many challenges, such as competitive pressures, technical barriers, product quality and actracting investment. Based on that, the paper proposes some recommendations to agricultural sector of the Central Highlands to be able to take advantage of opportunities and minimize the challenges, as well as have the sustainable development in the future.
Xem bản đồ
Thông tin tham quan, du lịch
Ẩm thực Kon Tum
Thông tin lưu trú
top